शिक्षक पदभरती-२०२२ शिक्षक पदभरतीसाठी पवित्र पोर्टलवर रिक्त पदांची जाहिरात देण्याची कार्यवाही करण्याबाबत

जाक्र/जिपहिं/शिविमा/वै.प्र/ /२०२३ महत्वाचे / कालमर्यादेत 5175

प्रती,

अध्यक्ष/सचिव शाळा व्यवस्थापन मार्फत मुख्याध्यापक, अनुदानित / अशंता / विनाअनुदानित जि. हिंगोली.

विषय :- शिक्षक पदभरती-२०२२ शिक्षक पदभरतीसाठी पवित्र पोर्टलवर रिक्त पदांची जाहिरात देण्याची कार्यवाही करण्याबाबत

संदर्भ :- ०१. मा. शिक्षण आयुक्त, म.रा. पुणे यांचा सूचना दिनांक २९.०८.२०२३

०२. या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक /२०२३ दिनांक / ०८/२०२३

०३. मा. शिक्षण आयुक्त, म.रा. पुणे यांचे पत्र क्रमांक आस्था/प्राथ-१०६/पवित्र-पोर्टल/जाहिरात/२०२३/७७५८ दिनांक १५ डिसेंबर, २०२३

उपरोक्त विषयान्वये कळविण्यात येते की, संदर्भिय मा. शिक्षण आयुक्त (मावक) आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद यांनी अनुदानित / अशंता अनुदानित व विनाअनुदानित माध्यमिक शाळेतील सह शिक्षकांचे रिक्त पदे मावक यांनी प्रमाणीत केलेल्या बिंदुनामावली नूसार संवर्गनिहाय व विषयनिहाय पवित्र प्रणालीद्वारे भरण्याबाबत माहितीची मागणी केलेली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्रं. ०२ च्या या कार्यालयाचे पत्रानुसार आपल्या संस्था संचालित अनुदानित/अशंता अनुदानित व विनाअनुदानित माध्यमिक शाळेतील प्रमाणीत केलेली अखेरची बिंदुनामावलीची गोषवारा प्रत, कार्यरत, रिक्त संवर्गानिहाय पदाची माहिती व कार्यरत सह शिक्षक पदाची सेवाजेष्ठता यादी सादर करण्यास नमुद करण्यात आलेले होते तथापी अद्याप पर्यंत माहिती अपाप्त असल्याने शिक्षक पदभरतीसाठी पवित्र पोर्टलवर रिक्त पदांची जाहिरात देण्याची कार्यवाही करता आलेली नाही.

मा. आयुक्त (शिक्षण) आयुक्तालय, म.रा. पुणे यांचे संदर्भ क्रं.-०३ च्या पत्रकान्वये राज्यातील खाजगी शैक्षणिक संस्था यांच्या मार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शाळातील शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी https://tait२०२२.mahateacherrecruitment.org.in या संकेतस्थळावर आरक्षण व विषय नोंद करुन जाहिरात देण्याची सुविध दिनांक १६.१०.२०२३ पासुन देण्यात आलेली आहे.

त्यानुसार या कार्यालयाचे संदर्भ क्रमांक ०२ अन्वये मागविण्यात आलेली माहितीसह मा. सहाय्यक आयुक्त (मावक) छत्रपती संभाजी नगर यांनी प्रमाणीत केलेली अद्यावत बिंदुनामावलीसह दिनांक ०१.०१.२०२४ पर्यंत श्री. सचिन बेलोकर, प्रोग्रामर शिक्षण विभाग (माध्य) जिल्हा परिषद हिंगोली यांचेकडे देवून पवित्र पोर्टलवरील सूचनेनूसार तात्काळ जाहिरात देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

तसेच ज्या शाळा व्यवस्थापनाची यापुर्वीची प्रमाणीत बिंदुनामावलीस तिन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेली असेल अशा शाळा व्यवस्थापनानी तात्काळ अद्यावत बिंदुनामावली तयार करुन या कार्यालयामार्फत मा. सहाय्यक आयुक्त (मावक) छत्रपती संभाजी नगर यांच्या कार्यालयाकडून दि.०१.०१.२०२४ पुर्वी प्रमाणीत करुन घेण्यात यावी व प्रमाणीत बिंदु नामावलीची प्रत दि.०२/०१/२०२४ पर्यत प्रस्तुत कार्यालयात सादर करावी सदरकामी विलंब होणार नाही यांची दक्षता घ्यावी.

प्रतिलिपी,

मा. शिक्षण उपसंचालक छत्रपती संभाजीनगर यांना माहितीस्तव सविनय सादर.

(माधव सलगर)

शिक्षणाधिकारी (मा)

जिल्हा परिषद, हिंगोलो

(माधव सलगर)

शिक्षणाधिकारी (मा)

जिल्हा परिषद,

batmyalive.com is a trusted source for mention the type of news or topics you cover, e.g., "breaking news, politics, technology, and more". Our mission is to deliver accurate, insightful, and timely news to our readers, empowering them to stay informed about the world around them

Leave a Comment